پاور مین ول

منابع تغذیه با ورودی ولتاژ DC و ولتاژ خروجی DC

منابع تغذیه DC/DC به منابع تغذیه ای گفته میشه که یک رنج متغیر از ولتاژ ورودی DC را به ولتاژ خروجی ثابت DC تبدیل میکند.

مرتب سازی بر اساس

SD-15A-5 منبع تنغذیه مینول

منبع تغذیه، ۱۵ وات ، DC/DC

 

476,000 تومان

SD-15A-12 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 15 وات، DC/DC

476,000 تومان

SD-15A-24 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، ۱۵ وات، DC/DC

476,000 تومان

SD-50A-5 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه 12 ولت DC ورودی، 5 ولت DC خروجی، 50 وات
1,036,000 تومان

SD-50A-12 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه 12 ولت DC ورودی، 12 ولت DC خروجی، 50 وات
1,036,000 تومان

SD-50A-24 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه 12 ولت DC ورودی، 24 ولت DC خروجی، 50 وات
1,036,000 تومان

SD-25A-5 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 25 وات، DC/DC

812,000 تومان

SD-25A-12 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 25 وات، DC/DC

812,000 تومان

SD-15B-5 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 15 وات، DC/DC

476,000 تومان

SD-15B-12 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، ۱۵ وات، DC/DC

476,000 تومان

SD-15B-24 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، ۱۵ وات، DC/DC

476,000 تومان

SD-15C-5 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 15 وات، DC/DC

476,000 تومان

SD-15C-12 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 15 وات، DC/DC

476,000 تومان

SD-15C-24 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 15 وات، DC/DC

476,000 تومان

SD-50B-5 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه 24 ولت DC ورودی، 5 ولت DC خروجی، 50 وات
1,036,000 تومان

SD-50B-12 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 50 وات، DC/DC

1,036,000 تومان

SD-50B-24 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه 24 ولت DC ورودی، 24 ولت DC خروجی، 50 وات
1,036,000 تومان

SD-50C-12 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه 48 ولت DC ورودی، 12 ولت DC خروجی، 50 وات
1,036,000 تومان

SD-50C-24 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه 48 ولت DC ورودی، 24 ولت DC خروجی، 50 وات
1,036,000 تومان

SD-25B-5 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 25 ولت، DC/DC

812,000 تومان

SD-25B-12 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 25 وات، DC/DC

812,000 تومان

SD-25B-24 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 25 وات، DC/DC

812,000 تومان

SD-25C-5 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 25 وات، DC/DC

812,000 تومان

SD-25C-12 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 25 وات، DC/DC

812,000 تومان

SD-100B-5 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه 24 ولت DC ورودی، 5 ولت DC خروجی، 100 وات
1,288,000 تومان

SD-100B-12 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 100 وات، DC/DC

1,288,000 تومان

SD-25C-24 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 25 وات، DC/DC

812,000 تومان

SD-100B-24 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه 100 ,24 ولت DC به 24 ولت DC
1,288,000 تومان

SD-100C-5 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 100 وات، DC/DC

1,288,000 تومان

SD-100C-12 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 100 وات، DC/DC

1,288,000 تومان

SD-100C-24 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه 100 وات 4.2 آمپر
1,288,000 تومان

SD-100D-5 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 100 وات، DC/DC

1,288,000 تومان

SD-100D-12 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 100 وات، DC/DC

1,288,000 تومان

SD-100D-24 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 100 وات، DC/DC

1,288,000 تومان

SD-150B-12 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 150 وات، DC/DC

1,694,000 تومان

SD-150B-24 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 150وات، DC/DC

1,694,000 تومان

SD-150C-12 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 150وات، DC/DC

1,694,000 تومان

SD-150C-24 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 150 وات، DC/DC

1,694,000 تومان

SD-150D-12 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 150 وات، DC/DC

1,694,000 تومان

SD-150D-24 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 150 وات، DC/DC

1,694,000 تومان

SD-200B-5 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 200 وات، DC/DC

2,828,000 تومان

SD-200B-12 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 200 وات، DC/DC

2,828,000 تومان

SD-200B-48 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 200 وات، DC/DC

2,828,000 تومان

SD-200C-5 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 200 وات، DC/DC

2,828,000 تومان

SD-200C-12 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 200 وات، DC/Dc

2,828,000 تومان

SD-200C-24 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 200 وات، DC/DC

2,828,000 تومان

SD-200C-48 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 200 وات، DC/DC

2,828,000 تومان

SD-200D-5 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 200 وات، DC/DC

2,828,000 تومان

SD-200D-12 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 200 وات، DC/DC

2,828,000 تومان

SD-200D-24 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 200 وات، DC/DC

2,828,000 تومان

SD-200D-48 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 200 وات، DC/DC

2,828,000 تومان

SD-350B-5 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 350 وات، DC/DC

3,388,000 تومان

SD-350B-12 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 350 وات، DC/DC

3,388,000 تومان

SD-350B-24 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 350 وات، DC/DC

3,388,000 تومان

SD-350B-48 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، ۳۵۰ وات، DC/DC

3,388,000 تومان

SD-350C-5 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 350 وات، DC/DC

3,388,000 تومان

SD-350C-12 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه ، 350 وات، DC/DC

3,388,000 تومان

SD-350C-24 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 350 وات، DC/DC

3,388,000 تومان

SD-350C-48 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 350 وات، DC/DC

3,388,000 تومان

SD-350D-12 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 350 وات، DC/DC

3,388,000 تومان

SD-350D-24 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 350 وات، DC/DC

3,388,000 تومان

SD-350D-48 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 350 وات، DC/DC

3,388,000 تومان

SD-500L-12 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 500 وات، DC/DC

5,124,000 تومان

SD-500L-24 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 500 وات، DC/DC

5,124,000 تومان

SD-500L-48 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 500 وات، DC/DC

5,124,000 تومان

SD-500H-12 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 500 وات، DC/DC

5,124,000 تومان

SD-500H-24 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 500 وات، DC/DC

5,124,000 تومان

SD-500H-48 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه، 500 وات، DC/DC

5,124,000 تومان

SD-1000L-12 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه 24 ولت DC ورودی، 12 ولت DC خروجی، 1000 وات
9,492,000 تومان

SD-1000L-24 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه 24 ولت DC ورودی، 24 ولت DC خروجی، 1000 وات
9,492,000 تومان

SD-1000L-48 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه 24 ولت DC ورودی، 48 ولت DC خروجی، 1000 وات
9,492,000 تومان

SD-1000H-12 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه 48 ولت DC ورودی، 12 ولت DC خروجی، 1000 وات
9,492,000 تومان

SD-1000H-24 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه 48 ولت DC ورودی، 24 ولت DC خروجی، 1000 وات
9,492,000 تومان

SD-1000H-48 منبع تغذیه مینول

منبع تغذیه 48 ولت DC ورودی، 48 ولت DC خروجی، 1000 وات
9,492,000 تومان

DRT-240-24

منبع تغذیه 24 ولت 10 آمپر

2,800,000 تومان