جستجو

پاور DC/DC

منابع تغذیه با ورودی ولتاژ DC و ولتاژ خروجی DC

منابع تغذیه DC/DC به منابع تغذیه ای گفته میشه که یک رنج متغیر از ولتاژ ورودی DC را به ولتاژ خروجی ثابت DC تبدیل میکند.

مرتب سازی بر اساس

منبع تنغذیه مینول SD-15A-5

منبع تغذیه، ۱۵ وات ، DC/DC

 

578,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-15A-12

منبع تغذیه، 15 وات، DC/DC

578,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-15A-24

منبع تغذیه، ۱۵ وات، DC/DC

578,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-50A-5

منبع تغذیه 12 ولت DC ورودی، 5 ولت DC خروجی، 50 وات
1,258,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-50A-12

منبع تغذیه 12 ولت DC ورودی، 12 ولت DC خروجی، 50 وات
1,258,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-50A-24

منبع تغذیه 12 ولت DC ورودی، 24 ولت DC خروجی، 50 وات
1,258,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-25A-5

منبع تغذیه، 25 وات، DC/DC

986,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-25A-12

منبع تغذیه، 25 وات، DC/DC

986,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-15B-5

منبع تغذیه، 15 وات، DC/DC

578,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-15B-12

منبع تغذیه، ۱۵ وات، DC/DC

578,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-15B-24

منبع تغذیه، ۱۵ وات، DC/DC

578,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-15C-5

منبع تغذیه، 15 وات، DC/DC

578,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-15C-12

منبع تغذیه، 15 وات، DC/DC

578,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-15C-24

منبع تغذیه، 15 وات، DC/DC

578,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-50B-5

منبع تغذیه 24 ولت DC ورودی، 5 ولت DC خروجی، 50 وات
1,258,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-50B-12

منبع تغذیه، 50 وات، DC/DC

1,258,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-50B-24

منبع تغذیه 24 ولت DC ورودی، 24 ولت DC خروجی، 50 وات
1,258,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-50C-12

منبع تغذیه 48 ولت DC ورودی، 12 ولت DC خروجی، 50 وات
1,258,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-50C-24

منبع تغذیه 48 ولت DC ورودی، 24 ولت DC خروجی، 50 وات
1,258,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-25B-5

منبع تغذیه، 25 ولت، DC/DC

986,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-25B-12

منبع تغذیه، 25 وات، DC/DC

986,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-25B-24

منبع تغذیه، 25 وات، DC/DC

986,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-25C-5

منبع تغذیه، 25 وات، DC/DC

986,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-25C-12

منبع تغذیه، 25 وات، DC/DC

986,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-100B-5

منبع تغذیه 24 ولت DC ورودی، 5 ولت DC خروجی، 100 وات
1,564,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-100B-12

منبع تغذیه، 100 وات، DC/DC

1,564,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-25C-24

منبع تغذیه، 25 وات، DC/DC

986,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-100B-24

منبع تغذیه 100 ,24 ولت DC به 24 ولت DC
1,564,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-100C-5

منبع تغذیه، 100 وات، DC/DC

1,564,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-100C-12

منبع تغذیه، 100 وات، DC/DC

1,564,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-100C-24

منبع تغذیه 100 وات 4.2 آمپر
1,564,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-100D-5

منبع تغذیه، 100 وات، DC/DC

1,564,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-100D-12

منبع تغذیه، 100 وات، DC/DC

1,564,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-100D-24

منبع تغذیه، 100 وات، DC/DC

1,564,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-150B-12

منبع تغذیه، 150 وات، DC/DC

2,057,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-150B-24

منبع تغذیه، 150وات، DC/DC

2,057,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-150C-12

منبع تغذیه، 150وات، DC/DC

2,057,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-150C-24

منبع تغذیه، 150 وات، DC/DC

2,057,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-150D-12

منبع تغذیه، 150 وات، DC/DC

2,057,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-150D-24

منبع تغذیه، 150 وات، DC/DC

2,057,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-200B-5

منبع تغذیه، 200 وات، DC/DC

3,434,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-200B-12

منبع تغذیه، 200 وات، DC/DC

3,434,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-200B-24

3,434,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-200B-48

منبع تغذیه، 200 وات، DC/DC

3,434,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-200C-5

منبع تغذیه، 200 وات، DC/DC

3,434,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-200C-12

منبع تغذیه، 200 وات، DC/Dc

3,434,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-200C-24

منبع تغذیه، 200 وات، DC/DC

3,434,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-200C-48

منبع تغذیه، 200 وات، DC/DC

3,434,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-200D-5

منبع تغذیه، 200 وات، DC/DC

3,434,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-200D-12

منبع تغذیه، 200 وات، DC/DC

3,434,000 تومان

منبع تغذیه مینولSD-200D-24

منبع تغذیه، 200 وات، DC/DC

3,434,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-200D-48

منبع تغذیه، 200 وات، DC/DC

3,434,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-350B-5

منبع تغذیه، 350 وات، DC/DC

4,114,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-350B-12

منبع تغذیه، 350 وات، DC/DC

4,114,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-350B-24

منبع تغذیه، 350 وات، DC/DC

4,114,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-350B-48

منبع تغذیه، ۳۵۰ وات، DC/DC

4,114,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-350C-5

منبع تغذیه، 350 وات، DC/DC

4,114,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-350C-12

منبع تغذیه ، 350 وات، DC/DC

4,114,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-350C-24

منبع تغذیه، 350 وات، DC/DC

4,114,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-350C-48

منبع تغذیه، 350 وات، DC/DC

4,114,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-350D-12

منبع تغذیه، 350 وات، DC/DC

4,114,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-350D-24

منبع تغذیه، 350 وات، DC/DC

4,114,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-350D-48

منبع تغذیه، 350 وات، DC/DC

4,114,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-500L-12

منبع تغذیه، 500 وات، DC/DC

6,222,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-500L-24

منبع تغذیه، 500 وات، DC/DC

6,222,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-500L-48

منبع تغذیه، 500 وات، DC/DC

6,222,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-500H-12

منبع تغذیه، 500 وات، DC/DC

6,222,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-500H-24

منبع تغذیه، 500 وات، DC/DC

6,222,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-500H-48

منبع تغذیه، 500 وات، DC/DC

6,222,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-1000L-12

منبع تغذیه 24 ولت DC ورودی، 12 ولت DC خروجی، 1000 وات
11,526,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-1000L-24

منبع تغذیه 24 ولت DC ورودی، 24 ولت DC خروجی، 1000 وات
11,526,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-1000L-48

منبع تغذیه 24 ولت DC ورودی، 48 ولت DC خروجی، 1000 وات
11,526,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-1000H-12

منبع تغذیه 48 ولت DC ورودی، 12 ولت DC خروجی، 1000 وات
11,526,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-1000H-24

منبع تغذیه 48 ولت DC ورودی، 24 ولت DC خروجی، 1000 وات
11,526,000 تومان

منبع تغذیه مینول SD-1000H-48

منبع تغذیه 48 ولت DC ورودی، 48 ولت DC خروجی، 1000 وات
11,526,000 تومان

منبع تغذیه مینول DRT-240-24

منبع تغذیه 24 ولت 10 آمپرسه فاز

3,400,000 تومان
فیلترها
Sort
display